In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Z Jarosławia do...

Wypożyczalnie rowerów stanęły przy dworcu kolejowym i autobusowym w Jarosławiu oraz popularnym ośrodku wypoczynkowym w Radawie. Jest to inicjatywa gminy Wiązownica, na terenie której...

Więcej…

Start Regulamin

Język strony

Polish English French German Russian

LogowanieSonda

W jakim mjescu mają powstać nowe stacje
 

Licznik odwiedzin

/home/rowerespl/domains/rzeszow.roweres.pl/public_html/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Regulamin PDF Drukuj Email
Spis treści
Regulamin
Zobowiązania
Rejestracja
Numer identyfikacyjny Wypożyczającego (ID)
Płatności
Kaucja
Opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania)
Wypożyczenie
Czas trwania wypożyczenia
Naprawy i Awarie
Zwrot
Brak zwrotu w terminie
Opłaty
Rezygnacja
Postanowienia końcowe
Definicje
Wszystkie strony

Zasady korzystania z usług wypożyczalni RoweRes

 

Warunki ogólne

1. Operator RoweRes udostępni Wypożyczającemu rower do używania, na warunkach określonych w Regulaminie. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków regulaminu, w szczególności zapłacić umówione opłaty na rzecz Operatora RoweRes oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.

2. Warunkiem korzystania z usług wypożyczania rowerów RoweRes jest podanie przez Wypożyczającego przy rejestracji wymaganych danych osobowych, dokonania opłaty rejestracyjnej, kaucji, posiadanie salda minimalnego na swoim rachunku przedpłatowym oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym regulaminie. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za rower od momentu wypięcia go ze Stacji Postojowej RoweRes do momentu wpięcia do Stacji przy zwrocie. W szczególności Wypożyczający odpowiada za wszelkie uszkodzenia, w tym kradzież wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypięcia roweru z dowolnej Stacji Postojowej RoweRes do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji Postojowej RoweRes.

4. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym biuro obsługi RoweRes oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższym Komisariacie Policji.

5. Osoby poniżej 18-go roku życia, muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi RoweRes pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na zawarcie Umowy oraz oświadczenie
o przejęciu przez nie odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód powstałych, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Zgoda musi być wysłana pocztą lub przekazana na adres biura obsługi RoweRes.

6. Warunkiem koniecznym korzystania z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej. Powyższy warunek dotyczy osób małoletnich.

7. Wypożyczający może wypożyczyć jednocześnie tylko jeden rower o ile nie określił na etapie rejestracji wymagania posiadania możliwości wypożyczenia ich większej liczby i wniósł przewidziane dla tego przypadku opłaty.

8. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na wydzielonym i oznakowanym na tablicach informacyjnych obszarze miasta, z którego nastąpiło wypożyczenie roweru zwanym Strefą Użytkowania.


 

Zobowiązania

9. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu.

10. Operator RoweRes nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeń wynikających z naruszenia przez Wypożyczającego obowiązującego prawa przy korzystaniu z usług RoweRes, zaś skutki te obciążają wyłącznie Wypożyczającego.

11. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.

12. Korzystanie z rowerów RoweRes może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego.

13. Wypożyczający nie będzie użyczał roweru osobom trzecim szczególnie w warunkach pobrania odpłatności za użyczenie, nie może używać roweru niezgodnie z prawem.

14. Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

15. Zabronione jest korzystanie w Wypożyczalni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

16. Jeśli Wypożyczający będzie łamał postanowienia Regulaminu, uznaje się tym samym postanowienia umowy za złamane, natomiast Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania roweru.

17. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obwiązujących w Polsce.

18. Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty, w tym administracyjne związane z opłatami za kary wynikające z nieprzestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego.

19. Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia roweru do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator RoweRes wystawi Wypożyczającemu rachunek.

20. Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu jego poprawnego zwrotu Wypożyczający odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ew. kradzież.

21. Jakiekolwiek celowe zniszczenia własności będącej w administracji Operatora RoweRes skutkują postępowaniem sądowym. Operator RoweRes będzie domagał się pokrycia wszelkich kosztów, w tym i administracyjnych na sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

22. Wypożyczający odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabeli Opłat, który w razie zniszczenia roweru zostanie pokryty przez Wypożyczającego.

 


 

Rejestracja

23. Rejestracja odbywa się na portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.roweres.pl.

24. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych, adresowych oraz kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

25. Warunkiem zarejestrowania się jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z2002 r. Nr 101, poz. 926)

26. W trakcie procesu rejestracji nadawany jest Numer Wypożyczającego (ID) będący identyfikatorem klienta w systemie RoweRes.

27. Zarejestrowanie się jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do korzystania z wypożyczalni.


 

Numer identyfikacyjny Wypożyczającego (ID)

28. Wyłącznie Operator RoweRes jest uprawniony do przyznawania Numerów Identyfikacyjnych (ID) w ramach systemu RoweRes (zwanych dalej "Numerami Wypożyczającego", lub ID) Wypożyczającym. Operator RoweRes ma prawo do określania według własnego uznania zasad dotyczących charakteru, treści i ewentualnej ciągłości numeracyjnej Identyfikatorów Wypożyczającego w szczególności określania ilości, charakteru, formy i rodzajów znaków wchodzących w skład Identyfikatorów Wypożyczającego.

29. Identyfikatory Wypożyczającego stanowią własność Operatora RoweRes, zaś Wypożyczający jest uprawniony do korzystania z przydzielonego mu Identyfikatora Wypożyczającego wyłącznie w celu korzystania z usług systemu Programu RoweRes na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

30. Wypożyczający nie jest uprawniony do zbywania Numeru Wypożyczającego, odstępowania prawa do korzystania z Numeru Wypożyczającego innej osobie lub dysponowania Numerem Wypożyczającego w inny sposób na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej. Także podjęcie próby zbycia Numeru Wypożyczającego, w szczególności złożenie oferty zbycia Numeru Wypożyczającego, bądź zamieszczenie takiej oferty na aukcji stanowić będzie naruszenie niniejszego Regulaminu.

 


 

Płatności

31. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Programu RoweRes może być dokonywana poprzez obciążenie konta Wypożyczającego.

32. Forma płatności może być dowolnie wybierana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w systemie RoweRes udostępnionego poprzez stronę www.roweres.pl.

33. Uruchomienie zlecenia obciążenia konta ma miejsce w przypadku:
a) niewystarczających środków przeznaczonych na wypożyczenia i znajdujących się na Rachunku Przedpłatnym
b) złamania Regulaminu poprzez brak zwrotu roweru w wymaganym terminie.

34. Wszelkie płatności przekazywane będą na rachunek Romet Rental Systems, ul. Handlowa 3, 35-103 Rzeszów

 


 

Kaucja

35. Kwota kaucji jest niezmienna w czasie i niezależna od typu wybranej karty zbliżeniowej.

36. Jest ona wliczona w koszt kart zbliżeniowych.

37. Kaucja podlega zwrotowi, dopiero w momencie rezygnacji z usługi wypożyczalni RoweRes.

38. Kwota kaucji nie podlega zwrotowi, jeśli w momencie rezygnacji z usług wypożyczalni RoweRes, na rachunku przedpłatnym nie ma wystarczających środków na pokrycie zaległych kosztów wypożyczenia.

 


 

Opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania)

39. Opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania) wnosi się przez portal www.roweres.pl, z którego następuje przekierowanie do zewnętrznego systemu płatności (platnosci24). Wysokość opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania) określa się poprzez wybór właściwiej opcji.

40. Opłaty na poczet wypożyczeń wnosi się poprzez zlecenie obciążenia konta Wypożyczającego lub przelew z rachunku Wypożyczającego z użyciem usługi przelewy24. W wyjątkowych okolicznościach operator może wyrazić zgodę na uiszczenie opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania) ze środków zgromadzonych w kaucji.

41. Opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania) nie podlegają zwrotowi.

 


 

Wypożyczenie

42. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej stacji Postojowej RoweRes po uprzednim włączeniu Roweromatu i użyciu karty zbliżeniowej, oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Roweromatu komunikatami.

43. Warunkiem uzyskania autoryzacji wypożyczenia jest posiadanie ważnej i aktywnej , dopuszczający status klienta i stan rowerów, oraz wymagane saldo na rachunku przedpłatnym.

44. Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się, przed wypięciem z elektrozamka miejsca postojowego wybranego roweru, że rower jest zgodny z umową, w szczególności opony roweru są sprawne.

45. W przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do biura obsługi RoweRes, i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Postojowej RoweRes.

46. Wypożyczenie i korzystanie przez Wypożyczającego z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.

47. Rekomenduje się by Wypożyczający w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z biurem obsługi RoweRes telefon komórkowy.

48. Koszyk z przodu jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. Nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy w celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie powinna przekraczać 3 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z winy przepełnionego koszyka, Wypożyczający ponosi wszelkie koszty z niego wynikające. Operator RoweRes nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.

49. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem lub zwrotem roweru ze stacji bazowej wypożyczający jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z biurem obsługi RoweRes. Pracownik RoweRes poinformuje Wypożyczającego o dalszej procedurze działania.

50. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower RoweRes jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między stacjami postojowymi RoweRes. Nie wolno używać rowerów RoweRes w celu wycieczek poza miasto, zjazdów górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

 


 

Czas trwania wypożyczenia

51. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

52. Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej.

 


 

Naprawy i Awarie

53. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do biura obsługi RoweRes. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wypożyczający musi się zatrzymać i powiadomić telefonicznie biuro obsługi RoweRes oraz udać się do najbliższej Stacji Postojowej RoweRes.

54. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis RoweRes.

55. Wypożyczający zgadza się postępować w sposób ograniczający możliwości ponoszenia odpowiedzialności z powodu niewłaściwego użycia roweru.

56. Na Wypożyczającym ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z biurem obsługi RoweRes przez cały czas wypożyczenia roweru. W szczególności zaleca się by Wypożyczający podczas wypożyczenia posiadał włączony telefon komórkowy o numerze zgłoszonym podczas rejestracji.

 


 

Zwrot

57. Wypożyczający zwraca rower poprzez wpięcie mechanizmu dokującego rower do wolnego elektrozamka znajdującego w dowolnej Stacji Postojowej RoweRes. Wypożyczający ma obowiązek upewnić się, że zapięcie elektrozamka zostało potwierdzone oraz, że rower został zapięty w sposób uniemożliwiający jego nieautoryzowane odpięcie.

58. W przypadku braku możliwości zwrotu roweru Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z biurem obsługi w celu uzgodnienia sposobu i miejsca zwrotu roweru.

59. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ew. kradzież.

 


 

Brak zwrotu w terminie

60. Niezwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako złamanie regulaminu, a tym samym złamanie przez Wypożyczającego umowy z Operatorem RoweRes i spowoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej.

61. Jeśli rower zostanie zwrócony po wprowadzeniu w życie procedury zabezpieczającej, zwrot zajętej kwoty nastąpi dopiero po wpłynięciu pisemnego wniosku ze strony Wypożyczającego. Kwota zostanie pomniejszona o koszty administracyjne określone w Tabeli Opłat.

62. W przypadku dokonaniu kradzieży roweru podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym biuro obsługi RoweRes oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji.

 


 

Opłaty

63. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabeli Opłat dostępnej na www.roweres.pl. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu zwolnienia elektrozamka podczas procedury wypożyczenia i wyjęcia roweru ze stacji postojowej do momentu wpięcia elementu dokującego w elektrozamek miejsca postojowego podczas zwrotu roweru.

64. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni zostały zróżnicowane i uzależnione od długości czasu korzystania z wypożyczenia.

65. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych 15 minut wypożyczenia.

66. W przypadku gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki na Rachunku przedpłatnym Wypożyczający ma obowiązek najpóźniej w ciągi 7 dni doładować swoje konto do salda co najmniej równego zero.

 


 

Rezygnacja

67. Wypożyczający ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem RoweRes w dowolnym czasie.

68. Pisemny wniosek o rezygnację, wraz z kserokopią dowodu tożsamości Wypożyczający winien przesłać lub przekazać do biura obsługi RoweRes.

69. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie RoweRes wraz z przyjęciem wniosku przez biuro obsługi następuje cofnięcie zgody obciążania konta Wypożyczającego lub następuje zwrot wpłaconej kaucji. W przypadku wykorzystania części kaucji na uiszczenie opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania), kwota kaucji zostanie zwrócona w wielkości pomniejszonej o wartość wymienionych transakcji.

70. Zwrot wpłaconej kaucji następuje poprzez uznanie rachunku bankowego lub rachunku konta Wypożyczającego zgłoszonego we wniosku rezygnacyjnym. Operator RoweRes nie odpowiada za skutki podania błędnego rachunku bankowego.

71. Reklamacją jest zgłoszenie przez Użytkownika żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Wypożyczenia przez Operatora RoweRes.

72. Wypożyczający może zgłosić reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

73. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można składać pisemnie listem poleconym przesłanym na adres biura obsługi RoweRes.

74. Zgłoszona reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu dwóch tygodni od daty jej wniesienia.

75. Biuro obsługi RoweRes udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora RoweRes w sprawie reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację o trybie odwoławczym.

76. Prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną również wówczas, gdy Operator RoweRes nie rozpatrzył reklamacji w terminie 3 miesięcy od jej wniesienia.

 


 

Postanowienia końcowe:

77. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.

78. Operator RoweRes zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w jakimkolwiek czasie bez podania przyczyn, jeśli Wypożyczający nie zgadza się z następującymi faktami:

a) Operator RoweRes nie odpowiada za skutki wszelkich wypadków poniesionych podczas wypożyczenia rowerów,

b) Operator RoweRes odpowiada za skutki jedynie w przypadku uzasadnionego własnego zaniedbania.

79. Operator RoweRes zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o uczestnictwie w Programie RoweRes w jakimkolwiek czasie z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, zaś Wypożyczającemu nie przysługują w stosunku do Operatora RoweRes jakiekolwiek roszczenia z tym związane.

80. Operator RoweRes zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach do niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji przesłanej do biura obsługi RoweRes oznacza akceptacje wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Wypożyczającego.

81. W kwestiach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy w szczególności Kodeks Cywilny oraz Kodeks Drogowy.

82. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a angielską lub niemiecką wersją językową podstawą interpretacji będzie wersja polska.

 


 

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin opisujący reguły korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności, którego akceptacja stanowi warunek korzystania z Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów Miejskich w Rzeszowie. Wraz z akceptacją staje się Umową między Wypożyczającym a Operatorem RoweRes. Akceptacja regulaminu jest elementem niezbędnym rejestracji w Programie RoweRes.

Umowa – umowa Wypożyczającego z Operatorem RoweRes, ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji regulaminu podczas procesu rejestracji w Programie RoweRes.

Program RoweRes – skrócona nazwa przedsięwzięć obejmujących przygotowania i prowadzenie Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów Miejskich oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego www.roweres.pl.

Operator RoweRes – podmioty gospodarcze realizujące usługi związane z obsługą Programu RoweRes.

Właścicielem i operatorem Programu RoweRes jest  Romet Rental Systems 35-103 Rzeszów, ul. Handlowa 3

KRS 542655

Bezobsługowa Wypożyczalnia Rowerów Miejskich – infrastruktura techniczna, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów zwane w skrócie Wypożyczalnia.

Wypożyczający – uczestnik Programu RoweRes, który przystąpił do programu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Serwis RoweRes – działający na zlecenie Operatora RoweRes wyspecjalizowany serwis zajmujący się konserwacją Bezobsługowej Wypożyczalni Rowerów Miejskich.

Stacja Postojowa RoweRes – stojaki rowerowe oznaczone symbolem Programu RoweRes z urządzeniami do samodzielnego wypożyczenia rowerów. Lista oraz lokalizacja Stacji Postojowych RoweRes znajduje się na www.roweres.pl.

Roweromat – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Postojowych RoweRes.

Karta zbliżeniowa – plastikowa karta bezstykowa, na której jest zapisany numer ID klienta RoweRes.

Tabela Opłat – cennik usług i opłat Programu RoweRes stanowiący załącznik nr1 oraz dostępny na stronie www.roweres.pl.

Rachunek Przedpłacony – osobiste konto Wypożyczającego w systemie rozliczeniowym Programu RoweRes, na którym realizowane są operacje wpłat oraz opłat za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Programu RoweRes.

Saldo Minimalne – saldo, kwota dostępna na Rachunku przedpłatnym, w wysokości określonej w Tabeli Opłat, wymagana dla wypożyczenia roweru.

Opłata Rejestracyjna – kwota wpisowego do systemu RoweRes równoznaczna z wartością i typem karty.

Kaucja – kwota stanowiąca zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez Wypożyczającego. Wpłacenie kaucji jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu RoweRes i do wypożyczenia roweru. Kaucja jest zwracana przez Operatora po uzyskaniu pisemnego wniosku o rezygnacji z udziału w Programie RoweRes lub zakończenia pilotażu/programu. W wyjątkowych okolicznościach operator może wyrazić zgodę na uiszczenie opłaty na rzecz użytkowania (doładowania) ze środków zgromadzonych w kaucji. Wtedy kaucja jest zwracana w pomniejszonej kwocie o wartość tych transackcji.

Kwota Doładowania – bezzwrotna opłata na poczet wypożyczeń wniesiona w formie przedpłaty (doładowania) na osobiste konto wypożyczającego w systemie rozliczeniowym RoweRes i do wykorzystania w dowolnym okresie.

Procedura zabezpieczająca – postępowania w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie tj. działanie mające na celu skontaktowanie się z Wypożyczającym w celu wyjaśnienia, następnie przekazanie i wysłanie monitów, zajęcie na poczet zobowiązań wpłaconej przez Wypożyczającego kaucji lub zablokowanie środków w wysokości określonej w Tabeli Opłat na koncie oraz zgłoszenie właściwym organom i instytucjom kradzieży/zniszczenia mienia.

Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta, w którym dokonano wypożyczenia roweru. Obszar dozwolony dla korzystania z rowerów Programu RoweRes.

Odbiór roweru – wypięcie roweru z elektrozamka stacji postojowej RoweRes.

Zwrot roweru – wpięcie roweru do elektrozamka stacji postojowej RoweRes.